Algemene Voorwaarden

Introductie

Dit zijn onze Algemene Voorwaarden. Deze Algemene Voorwaarden zijn altijd van toepassing wanneer u gebruik maakt van onze Website of een bestelling plaatst via onze Website, en ze bevatten belangrijke informatie voor u als koper. Gelieve ze aandachtig te lezen. Wij raden u tevens aan deze Algemene Voorwaarden op te slaan of af te drukken, zodat u ze op een later tijdstip nog eens kunt raadplegen.


Artikel 1. Definities

 1.1. Dog Training Dick Staal V.O.F.: gevestigd te Nunspeet en ingeschreven bij de Kamer van Koophandel onder dossiernummer 66366089, handelend onder de naam Dog Training Dick Staal V.O.F.

 1.2. Website: de Website van Hondentraining Dick Staal, te vinden op www.dogtrainingdickstaal.com en www.hondentrainingdickstaal.nl en alle subdomeinen daarvan.

 1.3. Klant: de natuurlijke persoon of rechtspersoon die een overeenkomst aangaat met Dog Training Dick Staal en/of geregistreerd staat op de Website.

 1.4. Overeenkomst: iedere regeling of overeenkomst tussen Dog Training Dick Staal en Opdrachtgever waarvan de Algemene Voorwaarden integraal onderdeel uitmaken.

 1.5. Algemene Voorwaarden: deze Algemene Voorwaarden.


Artikel 2. Toepasselijkheid van de Algemene Voorwaarden

 2.1. De Algemene Voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, overeenkomsten en leveringen van Dog Training Dick Staal, tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders is overeengekomen.

 2.2. Indien Opdrachtgever in zijn opdracht, bevestiging of enige andere mededeling inhoudende aanvaarding van de Algemene Voorwaarden bepalingen opneemt die afwijken van, of niet zijn opgenomen in de Algemene Voorwaarden, zijn deze bepalingen voor Dog Training Dick Staal slechts bindend, indien en voor zover Dog Training Dick Staal deze schriftelijk heeft aanvaard.

 2.3. In gevallen waarin naast deze algemene voorwaarden tevens specifieke product- of dienst gerelateerde voorwaarden van toepassing zijn, kan Opdrachtgever zich in geval van onverenigbare algemene voorwaarden steeds beroepen op de toepasselijke bepaling die voor hem het meest gunstig is.


Artikel 3. Prijzen en informatie

 3.1. Alle op de Website en in andere van Dog Training Dick Staal afkomstige materialen vermelde prijzen zijn inclusief belastingen en andere heffingen welke van overheidswege worden opgelegd, tenzij anders vermeld op de website.

 Indien verzendkosten in rekening worden gebracht, zullen deze duidelijk en tijdig voor het sluiten van de overeenkomst worden vermeld. Deze kosten zullen ook afzonderlijk in het bestelproces worden weergegeven.

 3.2. De inhoud van de Website is met de grootste zorgvuldigheid samengesteld. Dog Training Dick Staal kan echter niet garanderen dat alle informatie op de Website te allen tijde juist en volledig is. Alle prijzen en overige informatie op de Website en in andere van Dog Training Dick Staal afkomstige materialen zijn onder voorbehoud van kennelijke programmeer- en typefouten.

 3.3. Dog Training Dick Staal kan niet verantwoordelijk worden gehouden voor kleurafwijkingen die het gevolg zijn van de kwaliteit van de weergegeven kleuren op het beeldscherm.


Artikel 4. Totstandkoming van de Overeenkomst

 4.1. De Overeenkomst wordt geacht tot stand te zijn gekomen op het moment van aanvaarding door Opdrachtgever van het aanbod van Dog Training Dick Staal onder de door Dog Training Dick Staal gestelde voorwaarden.

 4.2. Indien Opdrachtgever het aanbod langs elektronische weg heeft aanvaard, bevestigt Dog Training Dick Staal onverwijld langs elektronische weg de ontvangst van de aanvaarding van het aanbod. Zolang de ontvangst van deze aanvaarding niet is bevestigd, heeft Opdrachtgever de mogelijkheid de Overeenkomst te ontbinden.

 4.3. Indien blijkt dat Opdrachtgever bij de aanvaarding of op andere wijze aangaan van de Overeenkomst onjuiste gegevens heeft verstrekt, heeft Dog Training Dick Staal het recht de Overeenkomst op te schorten totdat de juiste gegevens zijn ontvangen.


Artikel 5. Registratie

 5.1. Om optimaal gebruik te kunnen maken van de Website, kan Consument zich registreren via het registratieformulier/de account aanmeld mogelijkheid op de Website.

 5.2. Tijdens het registratieproces zal Consument gevraagd worden een gebruikersnaam en wachtwoord te kiezen waarmee hij kan inloggen op de Website. Alleen de Consument is verantwoordelijk voor de keuze van een voldoende betrouwbaar wachtwoord.

 5.3. Consument dient zijn inloggegevens, gebruikersnaam en wachtwoord strikt geheim te houden. Dog Training Dick Staal kan niet aansprakelijk worden gesteld voor eventueel misbruik van de inloggegevens en mag er steeds vanuit gaan dat Consument die inlogt op de Website ook de partij is die hij pretendeert te zijn. Consument is verantwoordelijk voor en draagt het volledige risico van alle handelingen en transacties die via het account van Consument worden verricht.

 5.4. Indien Consument weet of reden heeft om te vermoeden dat zijn inloggegevens ter beschikking zijn gekomen van onbevoegden, is hij verplicht zo spoedig mogelijk zijn wachtwoord te wijzigen en/of Dog Training Dick Staal daarvan in kennis te stellen, zodat Dog Training Dick Staal passende maatregelen kan nemen.


Artikel 6. Uitvoering van de overeenkomst

 6.1. Zodra Dog Training Dick Staal de bestelling heeft ontvangen, stuurt zij de producten onverwijld en met inachtneming van het bepaalde in lid 3 van dit artikel aan Consument toe.

 6.2. Dog Training Dick Staal is bevoegd om bij de uitvoering van haar verplichtingen uit de Overeenkomst derden in te schakelen.

 6.3. Ruim voor de datum van ondertekening van de Overeenkomst zal op de Website informatie worden geplaatst waarin duidelijk wordt omschreven op welke wijze en binnen welke termijn de producten zullen worden geleverd. Indien geen leveringstermijn is overeengekomen of vermeld, zullen de producten uiterlijk binnen 30 dagen worden geleverd.

 6.4. Indien Dog Training Dick Staal niet in staat is de producten binnen de overeengekomen termijn te leveren, stelt zij Consument daarvan in kennis. Consument kan in dat geval besluiten akkoord te gaan met een nieuwe leveringsdatum dan wel de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden.

 6.5. Dog Training Dick Staal raadt Consument aan de producten bij aflevering te inspecteren en de daarbij gebleken gebreken binnen bekwame tijd, bij voorkeur schriftelijk of per e-mail, te melden. Zie voor verdere details het artikel over garantie en conformiteit.

 6.6. Het risico ter zake van de producten gaat over op Consument zodra de producten op het overeengekomen afleveradres zijn afgeleverd.

 6.7. Indien het bestelde product niet meer geleverd kan worden, is Dog Training Dick Staal gerechtigd een product te leveren dat naar aard en kwaliteit vergelijkbaar is met het bestelde product. Consument heeft in dat geval het recht om de Overeenkomst zonder kosten te ontbinden en het product kosteloos te retourneren.


Artikel 7. Herroepingsrecht/retourrecht

 7.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien Consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar beroeps- of bedrijfsmatige hoedanigheid. Zakelijke Consumenten hebben dus geen herroepingsrecht.

 7.2. Consument heeft het recht de op afstand gesloten Overeenkomst met Dog Training Dick Staal binnen 14 dagen na ontvangst van het product, kosteloos en zonder opgave van redenen, te ontbinden.

 7.3. De termijn gaat in op de dag na ontvangst van het product door de consument, of een door de consument aangewezen derde, die niet de vervoerder is, of:

* indien de levering van een product uit verschillende leveringen of onderdelen bestaat: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, de laatste levering of het laatste onderdeel in ontvangst heeft genomen;

* bij overeenkomsten voor regelmatige levering van producten gedurende een bepaalde periode: de dag waarop de consument, of een door de consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen;

* indien Consument meerdere producten heeft besteld: de dag waarop Consument, of een door Consument aangewezen derde, het laatste product heeft ontvangen.


7.4. Alleen de directe kosten die gemaakt worden voor de retourzending zijn voor rekening van Consument. Dit houdt in dat Consument de kosten voor het terugsturen van het product voor zijn rekening neemt. Eventueel door Consument betaalde verzendkosten en het voor het product betaalde aankoopbedrag worden aan Consument terugbetaald indien de gehele bestelling wordt geretourneerd.

 7.5. Tijdens de in lid 1 genoemde herroeping termijn zal de Consument zorgvuldig omgaan met het product en de verpakking. Het is de Consument niet toegestaan de verpakking te openen of het product te gebruiken, tenzij dit noodzakelijk is om de aard, de kenmerken en de werking van de producten vast te stellen.

 7.6. Consument is slechts aansprakelijk voor de waardevermindering van het product die het gevolg is van het feit dat hij anders dan toegestaan met het product is omgegaan.

 7.7. Consument kan de Overeenkomst ontbinden conform lid 1 van dit artikel door de herroeping (digitaal of in andere vorm) binnen de herroeping termijn te melden aan Dog Training Dick Staal, middels het modelformulier voor herroepingsrecht of op andere ondubbelzinnige wijze. Indien Dog Training Dick Staal het mogelijk maakt dat de consument zijn herroeping via elektronische/digitale weg kenbaar maakt, dan stuurt Dog Training Dick Staal na ontvangst van een dergelijke melding onverwijld een ontvangstbevestiging.

 7.8. Zo snel mogelijk, maar uiterlijk binnen 14 dagen na de in lid 1 bedoelde dag van melding, zendt Consument het product terug, of overhandigt hij dit aan (een vertegenwoordiger van) Dog Training Dick Staal. Consument kan het product zonder bericht van herroeping vooraf binnen de in lid 1 genoemde termijn rechtstreeks aan Dog Training Dick Staal opsturen. Consument dient in dit geval een schriftelijke melding van herroeping, zoals het modelformulier, bij te voegen.

Producten kunnen worden geretourneerd naar het volgende adres:

 Dog Training Dick Staal

 Schoolweg 12

 8071BC, Nunspeet

 7.9. Eventueel reeds door Consument (vooruit) betaalde bedragen zullen zo spoedig mogelijk, doch in ieder geval binnen 14 dagen na ontbinding van de Overeenkomst aan Consument worden terugbetaald. Indien Consument heeft gekozen voor een dure methode van levering in plaats van de goedkoopste standaardlevering, hoeft Dog Training Dick Staal de meerkosten van de duurdere methode niet terug te betalen. Behalve in gevallen waarin Dog Training Dick Staal heeft aangeboden het product zelf op te halen, kan hij terugbetaling uitstellen totdat hij het product heeft ontvangen of totdat Consument aantoont dat hij het product heeft teruggezonden, afhankelijk van wat zich eerder voordoet.

 7.10. Informatie over het al dan niet van toepassing zijn van een herroepingsrecht en de eventueel vereiste procedure wordt duidelijk op de Website geplaatst, ruim voordat de Overeenkomst tot stand komt.

 7.11. Het herroepingsrecht is niet van toepassing op:


* De levering van digitale inhoud anders dan op een materiële drager, maar alleen als de levering is begonnen met uitdrukkelijke voorafgaande instemming van Consument, en Consument heeft verklaard dat dit inhoudt dat hij zijn herroepingsrecht heeft verloren;


Artikel 8. Betaling

 8.1. Klant dient de aan Dog Training Dick Staal verschuldigde bedragen te voldoen overeenkomstig de bestelprocedure en de eventueel op de Website aangegeven betaalmethoden. Dog Training Dick Staal is vrij in het aanbieden van de door haar gewenste betaalmethoden en kan deze methoden te allen tijde wijzigen. In geval van betaling na aflevering krijgt de Klant een betalingstermijn van 14 dagen ingaande op de dag na aflevering.


Artikel 9. Garantie en conformiteit

 9.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien Consument een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar beroeps- of bedrijfsmatige hoedanigheid. Indien Dog Training Dick Staal een aparte garantie op de producten geeft dan geldt deze, onverminderd het voorgaande, voor alle soorten Consumenten.

 9.2. Dog Training Dick Staal staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Dog Training Dick Staal er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik.

 9.3. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Consument Dog Training Dick Staal binnen bekwame tijd nadat hij het gebrek heeft ontdekt, daarvan in kennis te stellen.

 9.4. Indien Dog Training Dick Staal de klacht juist acht, zal (zullen) het (de) gebrekkige product(en) in overleg met Consument worden gerepareerd, vervangen of gerestitueerd. Het maximumbedrag van de schadevergoeding is, gelet op het artikel over aansprakelijkheid, gelijk aan de prijs die Consument voor het product heeft betaald.


Artikel 10. Garantie op zakelijke aankopen

 10.1. Dog Training Dick Staal staat er voor in dat de producten voldoen aan de Overeenkomst, de in het aanbod vermelde specificaties, aan de redelijke eisen van deugdelijkheid en/of bruikbaarheid en de op de datum van de totstandkoming van de Overeenkomst bestaande wettelijke bepalingen en/of overheidsvoorschriften. Indien specifiek overeengekomen, staat Dog Training Dick Staal er tevens voor in dat het product geschikt is voor ander dan normaal gebruik. Voor het overige geldt dat het product geschikt is voor normaal gebruik.

 10.2. Indien het afgeleverde product niet aan de Overeenkomst beantwoordt, dient Opdrachtgever Dog Training Dick Staal binnen een redelijke termijn nadat hij het gebrek heeft ontdekt, daarvan in kennis te stellen.

 10.3. Indien Dog Training Dick Staal de klacht juist acht, zal (zullen) het (de) gebrekkige product(en) in overleg met Opdrachtgever worden hersteld, vervangen of (gedeeltelijk) worden gerestitueerd.

 

Artikel 11. Klachtenafhandeling procedure

 11.1. Indien Klant klachten heeft met betrekking tot een product (conform het artikel over garanties en conformiteit) en/of over andere aspecten van de dienstverlening van Dog Training Dick Staal, dan kan hij telefonisch, per e-mail of per post een klacht indienen. Zie hiervoor de contactgegevens onderaan de Algemene Voorwaarden.

 11.2. Dog Training Dick Staal zal zo spoedig mogelijk, maar in ieder geval binnen 1 dag na ontvangst van de klacht, op de klacht reageren. Indien het voor Dog Training Dick Staal op dat moment nog niet mogelijk is een inhoudelijke reactie op de klacht te formuleren, dan zal Dog Training Dick Staal binnen 1 dag na de ontvangst van de klacht de ontvangst daarvan bevestigen en een indicatie geven van de termijn waarbinnen zij verwacht een inhoudelijke dan wel definitieve reactie te kunnen geven op de klacht van Klant.

 11.3. Indien Opdrachtgever een natuurlijk persoon is die niet handelt in zijn of haar professionele of commerciële hoedanigheid, kan hij of zij een klacht indienen via het Europese Online Dispute Resolution platform, te vinden op: http://ec.europa.eu/odr/.


Artikel 12. Aansprakelijkheid

 12.1. Dit artikel is alleen van toepassing indien Consument een natuurlijke persoon of een rechtspersoon is die handelt in een professionele of commerciële hoedanigheid.

 12.2. De totale aansprakelijkheid van Dog Training Dick Staal jegens Consument wegens een toerekenbare tekortkoming in de nakoming van de Overeenkomst is beperkt tot schadevergoeding tot maximaal de voor die betreffende Overeenkomst bedongen prijs (inclusief BTW).

 12.3. De aansprakelijkheid van Dog Training Dick Staal jegens Consument voor indirecte schade, waaronder in ieder geval - maar uitdrukkelijk niet uitsluitend - wordt verstaan gevolgschade, gederfde winst, gemiste besparingen, verlies van gegevens en schade door bedrijfsstagnatie, is uitgesloten.

 12.4. Buiten de in de twee vorige leden van dit artikel genoemde gevallen rust op Dog Training Dick Staal geen enkele aansprakelijkheid jegens Consument voor schadevergoeding, ongeacht de grond waarop de actie tot schadevergoeding is gebaseerd. De in dit artikel opgenomen beperkingen komen echter te vervallen indien en voor zover de schade het gevolg is van opzet of grove schuld aan de zijde van Dog Training Dick Staal.

 12.5. Dog Training Dick Staal is jegens Consument slechts aansprakelijk wegens toerekenbare tekortkoming in de nakoming van een overeenkomst indien Consument Dog Training Dick Staal onverwijld en deugdelijk schriftelijk in gebreke stelt, stellende daarbij een redelijke termijn ter zuivering van de tekortkoming, en Dog Training Dick Staal ook na die termijn in de nakoming van zijn verplichtingen tekort blijft schieten. De ingebrekestelling dient een zo gedetailleerd mogelijke omschrijving van de tekortkoming te bevatten, zodat Dog Training Dick Staal in staat is adequaat te reageren.

 12.6. Voorwaarde voor het ontstaan van enig recht op schadevergoeding is steeds dat de Consument de schade zo spoedig mogelijk, doch uiterlijk binnen 30 dagen na het ontstaan daarvan, schriftelijk bij Hondentraining Dick Staal meldt.

 12.7. In geval van overmacht is Dog Training Dick Staal niet gehouden tot vergoeding van enige schade die Consument dientengevolge heeft geleden.


Artikel 13. Persoonsgegevens


 13.1. Dog Training Dick Staal zal de persoonsgegevens van de Consument verwerken in overeenstemming met de privacyverklaring, welke te vinden is op https://www.dogtrainingdickstaal.com/privacy-policy of https://www.hondentrainingdickstaal.nl/privacy-policy 


Artikel 14. Slotbepalingen

 14.1. Op deze overeenkomst is het recht van het land van vestiging van de webwinkel van toepassing.

 14.2. Voor zover door regels van dwingend recht niet anders wordt voorgeschreven, zullen alle geschillen die mochten ontstaan naar aanleiding van de Overeenkomst worden voorgelegd aan de bevoegde Nederlandse rechter in het arrondissement waar Dog Training Dick Staal gevestigd is.

 14.3. Indien enige in deze Algemene Voorwaarden opgenomen bepaling nietig mocht blijken te zijn, tast dit niet de geldigheid van de Algemene Voorwaarden als geheel aan. Partijen zullen in dat geval ter vervanging één of meer nieuwe bepalingen vaststellen die zoveel als de wet mogelijk is de oorspronkelijke bepaling weerspiegelen.

 14.4. Onder 'schriftelijk' wordt in deze Algemene Voorwaarden ook verstaan communicatie per e-mail en fax, mits de identiteit van de afzender en de integriteit van het e-mailbericht voldoende vaststaat.


Contactgegevens

 Mocht u na het lezen van deze Algemene Voorwaarden nog vragen, klachten of opmerkingen hebben, dan kunt u per e-mail of brief contact met ons opnemen.


Dog Training Dick Staal

 Schoolweg 12

 8071BC, Nunspeet

 tel. 0031653732699

 e info@dogtrainingdickstaal.com

 Kamer van Koophandel 66366089

 BTW NL856516077B01