Privacyverklaring Dog Training Dick Staal

Dog Training Dick Staal respecteert de privacy van de bezoekers van haar website, in het bijzonder hun rechten met betrekking tot de geautomatiseerde verwerking van persoonsgegevens. Wij hebben daarom een beleid geformuleerd en geïmplementeerd dat gericht is op volledige transparantie naar onze klanten over de verwerking van persoonsgegevens, het doel of de doelen daarvan en de mogelijkheden om uw wettelijke rechten zo goed mogelijk uit te oefenen.


Indien u aanvullende informatie wenst over de bescherming van persoonsgegevens, kunt u terecht op de website van de Autoriteit Persoonsgegevens: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl.

 

Zolang u het gebruik van cookies en andere tracking devices niet accepteert, zullen wij geen niet-geanonimiseerde analytische cookies en/of tracking cookies op uw computer, mobiele telefoon of tablet plaatsen.

Door deze website te blijven bezoeken, aanvaardt u deze gebruiksvoorwaarden en aanvaardt u het gebruik van cookies en andere traceersystemen, tenzij wij op onze website een andere methode voor het aanvaarden van cookies hebben voorzien.  

 

De huidige beschikbare versie van dit privacybeleid is de enige versie die van toepassing is tijdens het bezoek aan onze website totdat een nieuwe versie de huidige versie vervangt.


Artikel 1 - Definities


1.         Website (hierna: "Website") www.dogtrainingdickstaal.com of www.hondentrainingdickstaal.nl.

2.         Verantwoordelijke voor de verwerking van persoonsgegevens (hierna: "de verantwoordelijke"): Dog Training Dick Staal, gevestigd te Schoolweg 12, 8071BC Nunspeet, Nederland, KvK-nummer: 66366089.


Artikel 2 - Toegang tot de website

 

De toegang tot en het gebruik van de website zijn strikt persoonlijk. U onthoudt zich ervan de gegevens en informatie van deze website te gebruiken voor eigen commerciële, politieke of reclamedoeleinden, alsmede voor commerciële aanbiedingen, in het bijzonder ongevraagde elektronische aanbiedingen.  

 

Artikel 3 - Inhoud van de website  

 

Alle merken, afbeeldingen, teksten, commentaren, illustraties (animatiefilmpjes), videobeelden, geluiden en alle technische toepassingen die kunnen worden gebruikt voor de werking van deze website en meer in het algemeen alle onderdelen die op deze website worden gebruikt, zijn beschermd door de wetten op de intellectuele eigendom. Elke reproductie, herhaling, gebruik of wijziging, op welke wijze dan ook, van het geheel of een deel ervan, met inbegrip van de technische toepassingen, zonder voorafgaande schriftelijke toestemming van de verantwoordelijke voor de verwerking, is strikt verboden. Het feit dat de controleur niet onmiddellijk optreedt tegen een inbreuk, kan niet worden beschouwd als een stilzwijgende toestemming, noch als een afstand van het recht om de overtreder te vervolgen.


Artikel 4 - Beheer van de website

 

Met het oog op een goed beheer van de site, kan de beheerder op elk moment:

  • de toegang tot de website voor een bepaalde categorie van bezoekers opschorten, onderbreken, beperken of weigeren
  • alle informatie verwijderen die de werking van de website kan verstoren of in strijd is met de nationale of internationale wetgeving of in strijd is met de internet-etiquette
  • de website tijdelijk onbeschikbaar maken om updates uit te voeren


Artikel 5 - Verantwoordelijkheden


1.         De beheerder is niet aansprakelijk voor storingen, onderbrekingen, problemen of onderbrekingen in het functioneren van de website, waardoor de website of een van de functionaliteiten daarvan (tijdelijk) niet toegankelijk is. U bent zelf verantwoordelijk voor de wijze waarop u verbinding zoekt met onze website. U dient alle passende maatregelen te nemen om uw apparatuur en gegevens te beschermen tegen gevaren zoals virusaanvallen op het internet. Bovendien bent u zelf verantwoordelijk voor welke websites u bezoekt en welke informatie u zoekt.

2.         De beheerder is niet aansprakelijk voor eventuele gerechtelijke stappen die tegen u worden ondernomen

  • wegens het gebruik van de website of via het internet toegankelijke diensten
  • voor het schenden van de voorwaarden van dit privacybeleid


3.         De beheerder is niet aansprakelijk voor enige schade die u of derden of uw apparatuur oplopen, als gevolg van uw verbinding met of gebruik van de website en u zult zich onthouden van elke daaropvolgende (rechts)handeling jegens de beheerder.

4.         Indien de verantwoordelijke voor de verwerking in een geschil wordt betrokken vanwege uw (ab)gebruik van deze website, is hij gerechtigd alle daaruit voortvloeiende schade van u te (her)vorderen.


Artikel 6 - Verzameling van gegevens


1.         Uw persoonsgegevens worden verzameld door Dog Training Dick Staal en (een) externe verwerker(s) .

2.         Onder persoonsgegevens wordt verstaan alle informatie betreffende een geïdentificeerde of identificeerbare natuurlijke persoon ("betrokkene").

3.         Een identificeerbare natuurlijke persoon is een persoon die direct of indirect kan worden geïdentificeerd, met name aan de hand van een identificator zoals een naam, een identificatienummer, locatiegegevens, een online identificator of van een of meer factoren die kenmerkend zijn voor de fysieke, fysiologische, genetische, psychische, economische, culturele of sociale identiteit van die natuurlijke persoon.

4.         De persoonsgegevens die op de website worden verzameld, worden door de verzamelaar hoofdzakelijk gebruikt om een (commerciële) relatie met u te onderhouden en om, indien van toepassing, uw bestellingen te verwerken. Zij worden opgenomen in een (elektronisch) register.


Artikel 7 - Uw rechten met betrekking tot informatie


1.         Op grond van artikel 13 lid 2 sub b GDPR heeft elke betrokkene recht op informatie over en toegang tot, en rectificatie, wissen en beperking van de verwerking van zijn persoonsgegevens, alsmede het recht om bezwaar te maken tegen de verwerking en het recht op gegevensoverdraagbaarheid.

2.         U kunt deze rechten uitoefenen door contact met ons op te nemen via info@dogtrainingdickstaal.com.

3.         Elk verzoek dient vergezeld te gaan van een kopie van een geldig legitimatiebewijs, waarop u uw handtekening plaatst en het adres vermeldt waar wij contact met u kunnen opnemen.

4.         Binnen een maand na het ingediende verzoek ontvangt u van ons een antwoord.

5.         Afhankelijk van de complexiteit en het aantal van de verzoeken kan deze termijn worden verlengd tot twee maanden.


Artikel 8 - Wettelijke verplichtingen


1.         In geval van overtreding van enige wet of regelgeving, waarvan een bezoeker wordt verdacht en waarvoor de autoriteiten de door de verzamelaar verzamelde persoonsgegevens nodig hebben, zullen deze aan hen worden verstrekt na een uitdrukkelijk en gemotiveerd verzoek van die autoriteiten, waarna deze persoonsgegevens niet meer onder de bescherming vallen van de bepalingen van deze Privacy policy.

2.         Indien bepaalde informatie noodzakelijk is om toegang te verkrijgen tot bepaalde functies van de website, zal de verantwoordelijke voor de verwerking bij het opvragen van deze gegevens het verplichte karakter van deze informatie aangeven.


Artikel 9 - Verzamelde gegevens en commerciële aanbiedingen


1.         U kunt commerciële aanbiedingen ontvangen van de verzamelaar. Indien u deze niet (meer) wenst te ontvangen, kunt u ons een e-mail sturen op het volgende adres: info@dogtrainingdickstaal.com.

2.         Uw persoonsgegevens zullen niet door onze partners worden gebruikt voor commerciële doeleinden.   

3.         Indien u tijdens uw bezoek aan onze website persoonsgegevens van andere betrokkenen tegenkomt, dient u zich te onthouden van inzameling, elk ongeoorloofd gebruik of elke andere handeling die een inbreuk vormt op de persoonlijke levenssfeer van de betrokkene(n). De verzamelaar is niet verantwoordelijk in deze omstandigheden.

 

Artikel 10 - Bewaring van gegevens

 

De verzamelde gegevens worden gebruikt en bewaard voor de duur bepaald door de wet.


Artikel 11 - Cookies

 

1.         Een cookie is een klein tekstbestand dat bij een bezoek aan onze website op de harde schijf van uw elektronische apparaat wordt geplaatst. Een cookie bevat gegevens waardoor u als bezoeker kunt worden herkend wanneer u onze website bezoekt. Het stelt ons in staat om ons aan te passen aan uw behoeften en het maakt het voor u gemakkelijker om in te loggen op onze website. Wanneer u onze website bezoekt, informeren wij u over het gebruik van cookies. Door gebruik te blijven maken van onze website stemt u in met het gebruik hiervan, tenzij wij op andere wijze toestemming vragen. Uw toestemming is geldig voor een periode van dertien maanden.

2.         Wij gebruiken de volgende soorten cookies op onze website:

  • Functionele cookies: zoals sessie- en inlogcookies om sessie- en inlog informatie te verzamelen.
  • Geanonimiseerde Analytische cookies: om informatie te verkrijgen over het bezoek aan onze website, zoals bezoekersaantallen, populaire pagina's en onderwerpen. Op deze manier kunnen wij onze communicatie en informatie afstemmen op de behoeften van onze bezoekers. Wij kunnen niet zien wie onze sites bezoekt of vanaf welk persoonlijk apparaat het bezoek heeft plaatsgevonden.
  • Tracking Cookies: zoals advertentiecookies die bedoeld zijn om relevante advertenties te tonen. Met behulp van deze cookies kunnen wij uw persoonlijke interesses afleiden. Zo kunnen (andere) organisaties u gerichte advertenties tonen wanneer u hun website bezoekt. Tracking cookies maken profilering mogelijk en behandelen categorieën mensen verschillend bij het richten van advertenties. Tracking cookies verwerken meestal persoonsgegevens.


3.         Specifiek maken wij op onze website gebruik van de volgende cookies:

Facebook (tracking cookie)

4.         Wanneer u onze website bezoekt, kunnen cookies van de controller en/of derde partijen op uw apparatuur worden geïnstalleerd.

5.         Voor meer informatie over het gebruik, het beheer en het verwijderen van cookies voor elk elektronisch apparaat, nodigen wij u uit om de volgende link te raadplegen: https://autoriteitpersoonsgegevens.nl/nl/onderwerpen/internet-telefoon-tv-en-post/cookies#faq


Artikel 12 - Beeldmateriaal en aangeboden producten

 

U kunt geen rechten ontlenen aan het beeldmateriaal dat hoort bij een aangeboden product op onze website.

 

Artikel 13 - Toepasselijk recht

 

Deze voorwaarden worden beheerst door Nederlands recht. De rechter in het arrondissement waar de incassant gevestigd is, is bij uitsluiting bevoegd kennis te nemen van geschillen over deze voorwaarden, tenzij een wettelijke uitzondering van toepassing is.

 

Artikel 14 - Contact

 

Voor vragen, productinformatie of informatie over de website zelf, kunt u contact opnemen met:

Sander Staal

info@dogtrainingdickstaal.com

(0031) 06 53732699 .

arrow_drop_up arrow_drop_down